SHINCHIKA SHINKAICHI

2010 , book exhibition graphic

_detail
-
photo: Takumi Ota
<