1929 Hankyu shop

2012 , branding identity interior logo

_detail
photo: Yoshiro Masuda
<