Gyu and Chu: Ushio Shinohara and Chu Enoki

2007 , exhibition graphic interior

_detail
-
photo: Takumi Ota
<