HAPPY SPOT NARA 2012 – 2013

2013 , exhibition graphic logo

_detail
-
photo: Yoshiro Masuda
<