IRO EXHIBITION PROFILE

2013 , exhibition graphic

_detail
-
photo: Yoshiro Masuda
<