KYOTO UNIVERSITY OF ART & DESIGN guide book 2017

2016 , book graphic

_detail
Credits
Editor:KEIHANSHIN Lmagazine
Design:Yusuke Akai, Kentaro Nakamura
-
Photo: Yoshiro Masuda
<