OSAKA COLLEGE OF TECHNOLOGY GUIDE BOOK 2016

2015 , book graphic identity

_detail
Credits
[Guidebook]
Edit: MUESUM
Photo: Yukai, Natsumi Kinugasa
Illustration: danny, Yosuke Yamauchi

[OK, OCT]
Edit: MUESUM, Atsushi Takuchi (Re:S)
Edit cooperation: Mayumi Abe, Akari Kimoto, Ayaka Ishikawa, Yuki Kyuno, Kyoko Hirosaka, Takayuki Onishi
Photo: Kazue Kawase (Yukai), Jun Kouzai, Masara Nakayama, Akira Okimoto
Illustraton: Hisashi Okawa, Tadashi Nishiwaki
--

Photo: Yoshiro Masuda
<