Open Storage 2014

2014 , exhibition graphic

_detail
-
Photo: Yoshiro Masuda
<