Yazu Yoshitaka Exhibition / THE CORONA

2008 , exhibition graphic

_detail
photo: Takumi Ota
<