YOSHITAKA YAZU / Who am I ?

2013 , exhibition graphic

_detail
-
photo: Yoshiro Masuda
<