S_noie

2015 , graphic identity logo sign

_detail
Photo: Yuki Moriya
<